Lühendid

SMED – Single minute excahnge – Ühe minuti mallivahtus

JIT – Just in time – Just õigeks ajaks

MUDA – Non value adding – Mitte väärtust lisav

TPM – Total productive maintenence – Täielik tootmishooldus

TPS – Toyota production system – Toyota tootmise süsteem

KPI – Key Performance Indicators –  Süsteemide ja eesmärkide mõtestamine ja määramine

PDCA – Plan Do Check Act – Planeeri Teosta Kontrolli/Uuri Korrigeeri

DMAIC – Define-Measure-Analyze-Improve-Control – Defineeri-Mõõda-Anaüüsi-Paranda-Kontrolli

KAIZEN – Pideva parenduse protsess

LEAN manufacturing Timmitud tootmine

error: Sisu on autori kaitseall